Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt je een antwoord op al jouw vragen.

Investeren

Algemeen

Wie is Human Districts?

Human Districts is de organisatie achter het fonds dat zijn expertise inzet om maatschappelijke problemen aan te pakken en steden een duwtje in de rug te geven.

Wat is de rol van Human Districts in het fonds?

Human Districts is de initiatiefnemer achter het fonds. HD is mede-aandeelhouder en staat in voor het dagelijks bestuur, de IT-toepassingen, de marketing, de klantenbegeleiding, etc.

Is het fonds een initiatief van de overheid of een bepaalde stad?

Neen, het Energiefonds en het Inclusiefonds zijn een initiatief van Human Districts. We werken nauw samen met verschillende overheidsinstanties en gekende partners.

Valt het fonds onder toezicht van de FSMA?

Ja, De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Zowel het energiefonds en het inclusiefonds vallen onder dit toezicht.

In welke regio is het fonds actief?

Momenteel zijn we alleen actief in Vlaanderen. In de toekomst word onze werking uitgebreid naar de rest van het land.

Zijn mijn gegevens veilig?

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Bovendien houden wij in uiterste mate rekening met de GDPR. Je kan altijd vragen om vergeten te worden in onze database.

Roerende voorheffing

Wat is roerende voorheffing?

De inkomsten van dividenden vormen een belastbaar inkomen in België.

De roerende voorheffing die normaal gezien ingehouden wordt op die inkomsten is een voorafbetaling van de belastingen op die inkomsten. De roerende voorheffing wordt door het Inclusiefonds afgehouden en wordt gestort aan de FOD Financiën.

In de meeste gevallen is de roerende voorheffing ‘bevrijdend’. Dit betekent dat de belastingplichtige in zijn aangifte van personenbelasting niet langer het inkomen waar een roerende voorheffing werd op ingehouden moet aangeven. Als de roerende inkomsten niet aan de roerende voorheffing zijn onderworpen, moeten ze aangegeven worden in de aangifte van de personenbelasting.

Wat als mijn aandelen gehouden worden door een vennootschap?

De nieuwe vrijstelling van 640 euro geldt alleen voor natuurlijke personen (Belgische rijksinwoners). De vrijstelling geldt niet voor vennootschappen en/of rechtspersonen die de ingehouden roerende voorheffing kunnen verrekenen met de aangifte in de vennootschapsbelasting. Organisaties die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting kunnen de ingehouden roerende voorheffing niet recupereren.

Wat als ik Aandeelhouders ben vanuit het buitenland?

Aandeelhouders die in het buitenland wonen en die een aangifte indienen omdat zij nog andere Belgische inkomsten hebben zal de recuperatie van de roerende voorheffing via die aangifte moeten gebeuren

Wat als verschillende gezinsleden aandelen houden?

Als meerdere gezinsleden dividenden ontvangen van dezelfde of verschillende vennootschappen dienen deze alle in hun totaliteit aangegeven te worden in de personenbelasting. De fiscale vrijstelling blijft echter beperkt tot 640 euro per belastingplichtige (dus maximaal 1.280 euro per aangifte in geval van een koppel). De recuperatie van de ingehouden roerende voorheffing zal dus ook beperkt worden tot maximaal 1.280 euro x 30% = 384 euro.
Ook de ingehouden roerende voorheffing op dividenden van minderjarige kinderen die fiscaal onder de aangifte van de ouders vallen kunnen op gelijkaardige manier worden aangegeven en gerecupereerd. De maximale vrijstelling van 1.280 euro per koppel blijft ook van toepassing op de totaliteit van alle aangegeven dividenden.

Zonnepanelen projecten

Inclusie projecten

Aandelen kopen

Hoe koop ik aandelen?

Schrijf je in op de interesselijst van de campagne waarin je wil investeren. Je ontvangt een e-mail met instructies om te investeren.

Hoeveel aandelen kan ik als particulier kopen?

Zoveel als je zelf wenst. Momenteel kan elk fonds maximaal 5.000.000 EUR ophalen.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn  geen instap- of uitstapkosten verbonden

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt het fonds u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

Ja. Wij garanderen dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 14 dagen nadat wij uw storting ontvangen hebben, een bevestiging krijgen.

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. Wij kunnen u dan echter niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard.

Wat leveren aandelen van het fonds mij op?

Er kan geen minimumdividend worden gegarandeerd. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie. Op de pagina van de campagne staat het verwacht rendement.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand december – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. Er is nog een tweede optie: als de erfgenamen daarom verzoeken, kunnen de aandelen worden overgeschreven naar een aangeduide erfgenaam.

Jouw vraag hier niet tussen?

Geen probleem! Wij helpen jou graag verder.

Contacteer ons